Regulamin

Zasady Ogólne

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z usług Studia Tańca Roztańczeni
2. Pojęcia zapisane w niniejszym regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
a. Regulamin – niniejszy regulamin;
b. Studio – Agata Ciślak-Nowosiad Studio Tańca – Roztańczeni , ul. Jerzmanowskiego 36/54, 30- 836 Kraków, NIP 6792776178, REGON 36514936;
c. Kurs – kurs tańca oferowany przez Studio;
d. Uczestnik – osoba korzystająca z usług Studia i biorąca udział w Kursie;
e. Zajęcia – zajęcia prowadzone przez instruktorów Studia w ramach Kursu;
f. Opłata – opłata należna na rzecz Studia z tytułu udziału w Kursie przez Uczestnika;
g. Karnet – karta wydawana Uczestnikowi przez Szkołę po wniesieniu Opłaty za 4 zajęcia Kursu, legitymująca prawo Uczestnika do udziału w Kursie;
h. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Studio znajdująca się pod adresem: https://www.roztanczeni.pl, na której znajdują się informacje o Studiu i Kursach.
3. W ramach działalności Studio organizuje kursy tańca oraz pochodne inicjatywy zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie http://www.roztanczeni.pl
4. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Studio mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały Regulamin oraz mają uregulowaną Opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na Stronie internetowej
5. Decyzja o uczestniczeniu w Zajęciach organizowanych przez Studio jest równoznaczna z zaakceptowaniem poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych. Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od stosowania się do jego postanowień.
6. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przez Uczestników jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia – każde takie żądanie powinno być zgłoszone mailem albo pisemnie.
7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Studio. Dane osobowe wykorzystane są tylko w obrębie działalności gospodarczej Studia i nie są w żaden sposób udostępniane i sprzedawane osobom trzecim.

Bezpieczeństwo

1. Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas zajęć. Zapisując się na zajęcia w Studiu Uczestnik zajęć lub rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego Uczestnika oświadcza, że u Uczestnika zajęć nie ma stwierdzonych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
2. Uczestnicy są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne.
3. Studio nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na terenie obiektu.
4. Przebywanie w sali tanecznej Studia jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora Studia.
5. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie Studia zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż oraz poleceń, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia Studia.
6. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
7. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.
8. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia.
9. Na terenie Studia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
10. O opuszczenie Studia mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom Studia lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu.
11. Instruktor ma prawo nie dopuścić do Zajęć osób, co do których nabrał podejrzenia, że ich stan zdrowia nie pozwala na udział w Zajęciach, a w razie stwierdzenia takiej okoliczności w trakcie Zajęć instruktor ma prawo wykluczyć takie osoby z Zajęć
12. Szkody jakie powstaną na sali tanecznej z winy Uczestnika pokrywa Uczestnik lub jego opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich.

Zapisy i Uczestnictwo

1. Na kurs tańca prowadzony przez Studio mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych
2. Zapisy na Kursy w Studiu odbywają się osobiście, poprzez formularz, telefonicznie, mailowo lub przez facebooka.
3. Opłatę za Kurs Uczestnik może uiścić gotówką bezpośrednio przed Zajęciami oraz przelewem, na podany na Stronie internetowej nr konta bankowego (w tytule podając imię, nazwisko oraz nazwę kursu).
4. Dokumentem potwierdzającym zapis na kurs jest imienny karnet, wydany po zweryfikowaniu wniesienia należnej opłaty (4 zajęcia). Przed każdymi zajęciami kursu należy okazać karnet instruktorowi w celu weryfikacji ważności karnetu, jego właściciela oraz odliczenia kolejnych zajęć kursu.
5. Karnet dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie przez określony czas ważności.
6. Karnet ważny jest przez czas jednego miesiąca od momentu aktywacji na pierwszych zajęciach. Wejścia nieodbyte w trakcie trwania danego karnetu mogą być odrobione na grupie równoległej po ustaleniu z Instruktorem. 
6. Do Zajęć Open można dołączyć w każdej chwili, do pozostałych zajęcia można dołączyć po wyrażeniu zgody przez prowadzącego
7. Liczba osób w grupach jest ograniczona, pierwszeństwo udziału mają osoby, które uregulowały należną opłatę.
8. Wskazany termin rozpoczęcia kursu może ulec zmianie w przypadku, gdy liczba uczestników jest zbyt mała.
9. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres taniec@roztanczeni.pl z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura lub o zgłoszenie tego faktu w recepcji przed dokonaniem opłaty.

Płatności i zwroty płatności

 1. Dostępne są dwie formy płatności za zajęcia: płatność na miejscu lub płatność online oraz Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Warunki Zwrotu i Rezygnacji

1. W przypadku zgłoszonej jednej nieobecności, Uczestnik może odrobić Zajęcia na dowolnie wybranym kursie w czasie kolejnego miesiąca.
2. Uczestnik Kursów i lekcji indywidualnych zobowiązany jest zgłosić swoja nieobecność (smsowo lub mailowo) do 12 godz. przed rozpoczęciem Zajęć
3. Nieodwołanie lekcji indywidualnej w odpowiednim czasie skutkuje zobowiązaniem do zapłaty za lekcję przez Uczestnika
4. Wpłacona kwota za Karnet jest bezzwrotna w przypadku więcej niż jednej nieobecności na dowolnej liczbie zajęć z karnetu oraz w przypadku rezygnacji z kursu. O rezygnacji z kursu i odstąpieniu od umowy, Uczestnik jest zobowiązany zawiadomić szkołę w formie pisemnej (e-mail/sms).
5. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, Studio może zwrócić 30% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć. Szkoła będzie wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
6. Zwrot wpłaconych opłat jest zrealizowany przelewem na wskazany numer konta.

Odwoływanie Zajęć i Zastępstwa

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć/ lekcji prywatnych w nagłych, nieplanowanych przypadkach, po wcześniejszym powiadomieniu Uczestników. W takim przypadku zajęcia/ lekcje prywatne zostaną zrealizowane w innym terminie lub koszt
odwołanych zajęć/lekcji prywatnych będzie uwzględniony w opłacie za kolejny karnet/lekcje prywatną.
2. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora szkoła ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.
3. W przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na Kurs nie przekracza 4 Studio może zdecydować o anulowaniu Kursu.
4. Studio zastrzega sobie możliwość połączenia grup w przypadku niewystarczającej ilości uczestników.
5. W przypadku odwołania kursu, stałej zamiany terminu kursu lub instruktora Studio zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.

Rejestracja Zajęć

1. Uczestnik nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych Studio.
2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy Studia.
3. Uczestnik, który nie zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku, ma prawo odmówić udziału w filmowanych czy fotografowanych fragmentach zajęć, warsztatów czy występów.
4. Korzystanie z prywatnych aparatów i kamer na terenie Studia, bez zgody Instruktora i pozostałych Uczestników Zajęć, jest zabronione.

Własność Intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej

Karty Sportowe

1. Studio umożliwia Uczestnikom korzystanie z zajęć w ramach systemów partnerskich takich jak:
Medicover Sport, Benefit System, FitSport, PZU Sport
2. Od Uczestników Zajęć w Parach, korzystających z kart sportowych pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł. Kaucja pobierana jest w celu rozliczenia nieobecność na zajęciach, które nie zostały przez Uczestnika odrobione. 
3. Kaucja zwracana jest po zakończeniu przez Uczestnika nauki w Studio, nie wcześniej niż po 4 kolejnych tygodniach zajęć.
4. Zasady korzystania z kart sportowych na Zajęciach dla Dzieci zostały omówione w umowie dot. Zajęć dla Dzieci.

Postanowienia Ogólne

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w siedzibie Studia.
2. Regulamin, Cennik oraz harmonogram zajęć Studia są dostępne na stronie internetowej www.roztanczeni.pl.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.